KJ_170712_T Magazine_Shot01_RGB_V2.jpg
KJ_170721_T_Magazine_Shot03_V3_003-RGB.jpg
KJ_170712_T Magazine Shot 02_RGB_V2.jpg
KJ_170721_T_Magazine_Shot04_069_003-RGB.jpg